Urgențele patronatelor din turism către guvern: litoralul estival, lucrătorii sezonieri, serviciile deja plătite, protecția sanitară

1
2833
Mohammad Murad & Mamaia Nou

Federația Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR), condusă de Mohammad Murad, reclamă faptul că Guvernul nu dă semne că ar accepta colaborarea oferită, adică o cooperare strânsă și o coordonare eficientă a ministerului de resort cu această unică structură patronală națională din branșă.

Printr-un comunicat pentru presă, FPTR anunță că la propunerile concrete de modificare a legislației, transmise în ultimele două luni către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (MEEMA) – soluții reunite și detaliate în adresa 1426/22.04.2020 -, în vederea relansării turismului din România după încetarea Stării de Urgență, nu a primit încă niciun răspuns.

“Ne exprimăm îngrijorarea în ceea ce privește eficiența colaborării dintre nivelurile de decizie din Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și din Direcția Generală pentru Turism (DGT) din cadrul MEEMA, deoarece nu înțelegem de ce principalii consilieri și specialiști ai DGT refuză sistematic să prezinte conducerii Ministerului propunerile singurei federații patronale românești reprezentative la nivel de ramură, organizație care are în componență angajatori ce asigură venituri salariale pentru 37% din forța de muncă angajată în domeniul Ho-Re-Ca (73.752 de salariați)”, se arată în comunicatul Comitetului Director al FPTR, semnat de Dragoș Răducan, prim-vicepreședinte executiv, și Nicolae Istrate, vicepreședinte.

În această situație, Federația a transmis încă o adresă către ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, și către cei doi secretari de stat responsabili în domeniu, Emil-Răzvan Pîrjol și Liviu Rogojinaru. În aceasta sunt menționate toate măsurile pe care patronatul din turism le consideră oportune în aceste circumstanțe, ale crizei economice provocate de răspândirea globală a virusului Sars-CoV-2.

Scrisoarea-deschisă se încheie cu un apel: Fiind informați atât de la Președinție, cât și de la Guvern cu privire la numeroasele probleme și sarcini pe care le aveți de rezolvat în această perioadă, ne permitem să vă rugam, încă o dată, să vă implicați și în rezolvarea situației grave prin care trece ramura economică a turismului”.

Trei direcții în care statul este solicitat să intervină normativ de urgență: șomajul angajaților sezonieri, rambursarea contravalorii serviciilor deja plătite sau înlocuirea lor și reglementările de protecție sanitară

Redăm integral, pentru informarea tuturor angajatorilor și angajaților din turismul românesc, conținutul acestei noi adrese, cu întregul pachet de solicitări.

1) Propuneri nesoluționate, la care nu s-a primit niciun răspuns

1.1. Protecția socială a angajaților sezonieri. Se impune modificarea stagiului de cotizare, de la 12 luni la 8 luni, pentru anii 2020 si 2021, prin derogare de la art. 34, alin. 1, lit. a din Legea nr. 76/2002, pentru șomerii sezonieri, prevazută în Adresa nr. 1419/31.03.2020 (a se vedea detaliile în Anexa nr. 1).

1.2. Prelungirea termenului, până la data de 31.12.2020, privind rambursarea plăților efectuate de către clienți/beneficiari-contractanți, pentru pachetele de servicii de călătorie neefectuate. Aceasta presupune completarea art. XIII din Ordonanța nr. 2/2018, privind pachetele de servicii de călătorie și servicii asociate acestora, precum și modificarea unor acte normative (detaliere în Anexa nr. 2). 

2) Propuneri noi

2.1. Plata impozitului specific în funcție de locurile de cazare ocupate. În mod concret, trebuie completat art. 8 din Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, cu un nou alineat (5), care ar putea avea următorul cuprins: “(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), contribuabilii prevăzuți la art 6 alin. (3), după încheierea perioadei Stării de Urgență, declară şi plătesc impozitul specific până la 31.12.2021, pentru locurile efectiv ocupate”.

2.2. Suportarea de către stat, după încetarea Stării de Urgență, până la data de 31.03.2021, a costurilor cu salariile pentru angajații din turism care vor reîncepe munca și a indemnizațiilor de șomaj tehnic. Se poate face prin emiterea unui act normativ care să prevadă:

a) pentru perioada 15.05.2020 (când a fost anunțată posibila încetare a Stării de Urgență) – 31.08.2020, suportarea de catre stat a:

* indemnizațiilor de șomaj tehnic pentru toți angajatii cărora le vor mai fi suspendate temporar contractele individuale de muncă (în vigoare la data încetării stăriii de urgență);

* 75 % din costul salariilor pentru angajații cărora le va înceta suspendarea temporară a contractelor de muncă și vor începe sp lucreze, diferența până la valoarea salariilor de încadrare fiind suportată de către angajator;

b) pentru perioada 31.08 – 30.11.2020, se cere suportarea de către stat a:

* indemnizațiilor de șomaj tehnic pentru toți angajații cărora le vor fi suspendate temporar contractele individuale de muncă (aflate în vigoare la data încetării Stării de Urgență);

* 60% din costul salariilor pentru angajații cărora le va înceta suspendarea temporară a contractului de muncă și vor reîncepe munca, diferența până la valoarea salariilor de încadrare fiind suportată de angajator;

c) pentru perioada 01.12.2020 – 31.03.2021, suportarea de către stat a:

* indemnizațiilor de șomaj tehnic pentru toți angajații cărora le vor fi suspendate temporar contractele individuale de muncă (în vigoare la data încetării Stării de Urgență);

* 40% din costul salariilor pentru angajații cărora le va înceta suspendarea temporară a contractului de muncă și vor reîncepe munca, diferența până la valoarea salariilor de încadrare fiind suportată de angajator.

Aceste ajutoare se vor acorda numai pentru angajatorii care nu concediază salariați la data încetării Stării de Urgență, prin desființarea locurilor de muncă sau prin concediere colectivă.

În cazul în care activitatea va fi întreruptă temporar de către autorități, statul va acoperi integral costurile cu indemnizația de șomaj tehnic pentru angajații cărora le vor fi suspendate contractele individuale de muncă.

2.3. Se solicită încheierea unui document semnat împreună cu Ministerul Mediului, Apelor si Pădurilor, ținând cont și de prevederile art. 33, alin. (8) din Legea apelor nr. 107/1996, pentru diminuarea valorii contractelor aferente anilor 2020/2021, încheiate cu operatorii economici din turism care au în exploatare plaje, în funcție și de:

1) Data reluării activității turistice pe litoralul românesc al Mării Negre, în sezonul estival 2020, comparativ cu întreaga perioadă a sezonului de vară stabilită conform reglemetarilor în vigoare, respectiv 153 de zile pe an (01.05 – 30.09).

2) Noile reglementări, care vor modifica actualele criterii obligatorii prevăzute în Anexa nr. 4 la Normele Metodologice aferente Legii apelor, aprobate prin Ordinul nr. 1.024/2010 privind aprobarea normelor metodologice privind autorizarea plajelor în scop turistic, inclusiv prin reducerea numărului de șezlonguri pe aceeași suprafață de plajă. Cele două reduceri ale valorii contractului se vor aplica cumulativ și sunt prevăzute în Anexa nr. 3, la litera A.

2.4. Modificarea urgenta a criteriilor de clasificare pentru structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare și alimentație publică și pentru prestațiile de servicii balneare, inclusiv pentru cele contractate prin CNPP (Casa Națională de Pensii Publice), în urma modificărilor ce urmează a fi impuse de o comisie complexă, aplicabile după deschiderea activității turistice, pentru a proteja atât turiștii, cât și proprii angajați (Anexa nr. 3, litera B).

2.5. Suportarea de catre stat a cheltuielilor semnificative, ce urmează a fi făcute de către operatorii economici din turism, în vederea respectării modificărilor legislative prevăzute la punctele 2.3 și 2.4, cu recuperarea sumelor din fondurile europene destinate combaterii efectelor răspândirii noului coronavirus sau prin schema de minimis, maximum 200.000 de euro, folosiți pe 3 ani cumulat. În urma modificării legislației propuse la punctele 2.3 și 2.4, ar fi util ca valoarea decontată fiecărui operator economic din turism să fie stabilită după cum urmează:

– pentru activitatea de cazare, care include și activitatea de alimentație publică prin unități impuse, se va stabili valoarea per loc de cazare, confirmat prin fișa de încadrare nominală a spațiilor de cazare, anexă la certificatul de clasificare;

– pentru activitatea de alimentație publică desfășurată în unități independente se va stabili valoarea per loc confirmat prin fișa anexă la certificatul de clasificare sau în baza autorizației de funcționare emisă de Primărie.

Anexa nr. 1

Referitor la solicitarea pentru emiterea de urgență a unui act normativ pentru stabilirea unui stagiu de cotizare de 8 luni (în loc de 12 luni), prin derogare de la art. 34 alin. 1 lit. a din Legea nr. 76/2002, pentru șomerii sezonieri, Potrivit art. 34 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocuparii forței de muncă, șomerii beneficiază de indemnizație de șomaj dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

– au un stagiu de cotizare de minimum 12 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei înregistrării cererii;

– nu realizează venituri sau realizează, din activități autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referință în vigoare;

– nu îndeplinesc condițiile de pensionare conform legii;

– sunt înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă în a căror rază teritorială își au domiciliul sau, după caz, reședință, dacă au avut ultimul loc de muncă ori au realizat venituri în acea localitate.

La stabilirea perioadei de 24 de luni nu se iau în calcul:

– perioada de suspendare a raporturilor de muncă sau de serviciu, cu excepția perioadei de incapacitate temporară de muncă, în care plata indemnizației se suportă de către unitate;

– perioada de pensionare pentru invaliditate, dacă aceasta nu depășeste 12 luni;

– perioada cuprinsă între data suspendarii raporturilor de muncă sau de serviciu și data încetarii motivului pentru care acestea au fost suspendate;

– perioada cuprinsă între data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu și data rămânerii definitive a hotărârii judecatorești de reintegrare în muncă, dacă această perioadă nu depășeste 12 luni. Pentru salariatii sezonieri din turism care au contracte de muncă pe perioadă determinată de 6 luni și beneficiază de șomaj timp de 6 luni este o situație dezastruoasă. În acest an, datorită instituirii Stării de Urgență pentru 30 de zile pe teritoriul României, conform Decretului Președintelui României nr. 195, din 16 martie 2020, publicat în Monitorul Oficial al României – Partea I nr. 212 din 16 martie 2020, prelungită pentru alte 30 de zile începând cu 15 aprilie, societățile care desfășoară turism sezonier nu își vor mai desfășura activitatea în condiții normale, iar salariații sezonieri nu vor mai fi angajați decât, în cel mai bun caz, pentru o perioadă de 1-3 luni (iulie-septembrie 2020), astfel încât aceștia vor rămâne fără veniturile necesare supraviețuirii pe tot parcursul anului. În mod concret, chiar și în cazul cât de cât fericit în care măcar în perioada iulie – septembrie 2020 se va desfășura activitate turistică, salariații sezonieri, după ce vor fi angajati doar 2-3 luni, nu vor mai beneficia de indemnizație de șomaj, pentru că nu vor îndeplini condiția stagiului de cotizare de minimum 12 luni din ultimele 24 de lunicalendaristice premergătoare înregistrării cererii. În această situație, numeroși salariați vor rămâne fără niciun venit, salariu sau indemnizație de șomaj. Acesti salariați vor fi afectati în anii 2020 și 2021, pentru că la depunerea cererii de șomaj nu vor avea stagiul legal de cotizare, de 12 luni în ultimele 24 de luni premergătoare înregistrării cererii. Așadar, pentru salariații din turism care lucrează în unități sezoniere, marea lor majoritate fiind de pe litoral, este necesară emiterea în regim de urgență a unui act normativ prin care să fie completat art. 34 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu următorul alineat: “Prin derogare de la prevederile lit. a) alin. 1 art. 34 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocuparii forței de munca, pentru somerii care dețin calificări în profesiunile specifice activităților hoteliere și de turism prevăzute la art. 25 din OG nr. 58/1998 privnd organizarea și desfășurarea activității de turism în România, stagiul de cotizare este minimum 8 luni în ultimele 24 luni premergătoare înregistrării cererii de șomaj, pentru anul 2020 (6+2 luni) și pentru anul 2021 (2+6 luni)”.

Anexa nr. 2

Propunere de modificare a Ordonanței nr.2/2018, privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile asociate, precum și pentru modificarea unor acte normative. Se impune a se introduce după articolul XIII un articol nou, Art.13 indice 1, sau un alineat nou (7) la Art.XIII, cu următorul cuprins: „Prin derogare de la prevederile art. 13 alin. (6) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile asociate, precum și pentru modificarea unor acte normative, pentru pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate comercializate anterior decretării Stării de Urgență pentru anul 2020, dacă a încetat contractul privind pachetul de servicii de călătorie și călătorul nu acceptă un alt pachet, rambursarea tuturor plăților efectuate de către sau pe seama călătorului se realizează, fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, nu mai târziu de 31.12.2020”.

Anexa nr. 3

Având în vedere situația actuală a întregului sector turistic, se solicită sprijinul Guvernului în elaborarea unui set de măsuri, cu efect imediat după încetarea Stării de Urgență, care să stabilească criterii clare de protecție sanitară pentru structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare și de alimentație publică, ca și pentru prestațiile de servicii balneare, plaje, piscine și agrement. Luăm ca exemplu o suprafață de plajă de 1.000 mp, închiriată acum la o valoare totală de 200 lei/zi.

A. Reducere conform punctului 1). Redeschirea activității turistice pe litoral va fi pe 01.06.2020. Plaja va fi folosită 4 luni din 5. Valoarea se va diminua cu 20%, respectiv 40 lei. Valoarea nouă a contractului va fi de 160 lei.

Reducere conform punctului 2 ). Dacă noua reglementare o să prevadă 15 metri pătrați pentru un sezlong, în loc de 5 mp, cât prevede actuala reglementare, pentru un hotel de 3 stele, pe suprafata de plaja se vor putea amenaja doar 1/3 din sezlongurile de acum. Reducerea 2 va fi 2/3 din 160 lei, respectiv 106 lei. Total reducere: 40 + 106 = 146 lei. Se va propune încheierea unui act adițional la contract, cu diminuarea valorii inițiale a contractului de la 200 lei la 54 de lei.

B. Referitor la punctul 2.4, se impune modificarea urgentă a criteriilor de clasificare pentru structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare și de alimentatie public, ca și pentru prestațiile de servicii balneare, inclusiv pentrucele contractate prin CNPP, în urma modificărilor ce urmează a fi impuse de o comisie complexă, aplicabile după deschiderea activității turistice, pentru a proteja turiștii și lucrătorii din turism. Aceste crieterii trebuie să se concretizeze în:

1) Stabilirea împreună cu reprezentanții autorităților locale implicate a procedurilor privind delimitările și fluxurile pentru circuite: salon de servire – turiști – personal; bucătărie – personal – salon servire; accesul turiștilor în hotel și restaurant; aranjarea meselor în salonul de mese; numărul de turiști la o masă; condițiile de servire a micului dejun, iar dacă este cazul și a dejunului sau cinei (de exemplu, se poate folosi “bufetul suedez” sau mic-dejunul de tip “continental”?); timpul de servire a meselor, pentru a limita numărul de turiști aflați concomitent într-un salon; procedurile pentru dezinfecția aerului (“nebulizare”) pentru toate spațiile închise, inclusiv lifturi, spații comune etc.; procedurile pentru informarea autorităților locale în cazul apariției unor suspiciuni de simptome specifice Covid-19; modul de tratare și colectare a gunoiului menajer și a deșeurilor; dacă se impun măsuri speciale la spălarea “inventarului moale” (lenjeria de pat, prosoapele). Ș.a.m.d.

Puteți susține ZIARISTII.COM făcând o donație AICI. Vă mulțumim!

CITIȚI ȘI:

1 COMENTARIU

  1. Stați acasă!!! stați acasă!!!… uitați de vacanță,deja teroristul Arafat amenință românii,!!…auzi ce spune acest avorton isis.” .. bă rumâni daca nu crăpați in case, uitați de 15 mai!!”‘…și ca să susțină ideea acum începe să înmulțească morții, infectații, ..ce mai ,iadul pe pământ.!!!…de ce Doamne ne-ai pedepsit cu cretinii ăștia??..cum dracu’ ați pus un musulman fundamentalist in conducerea țării??… asta dacă n-are familie îl doare în plua de romani,are un plan de exterminare bine pus la punct… așa îl prostește pe Președinte cum vrea mușchii lui, asta-i statul paralel al lui Arafat și Vela…o să ziceți că sunt nebun,dar o să vedeți că am dreptate!!!.. l-au prostit pe Președinte să de-a ordonanțe și după aia grupul terorist acționează în voie ..practic ei conduc tara…acuma vrea să-l păcălească iar le Președinte să lungească agonia,mai au de instalat spioni in teritoriu și gata!!!..nu m-ar mira că într-o zi să iasă junta militară pe ecrane să zică că Președintele și-a dat demisia !!!….ce ziceți , poate e un scenariu,dar dacă e???…

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here