RAJA Constanța – Măsuri suplimentare de evitare şi reducere a impactului asupra mediului, pentru investiţiile propuse a fi realizate în judeţul Ialomiţa

0
108

RAJA S.A. Constanța a elaborat, prezentat și depus Planul de măsuri suplimentare de evitare şi reducere a impactului de mediu, formulate în urma evaluării impactului asupra „Obiectivelor Specifice de Conservare”, pentru investiţiile propuse a fi realizate în județul IALOMIȚA. Acestea fac parte din PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN ARIA OPERARE A S.C. RAJA S.A. CONSTANȚA ÎN PERIOADA 2014-2020, cu finanțare europeană prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020.

Măsurile prezentate mai jos sunt suplimentare celor deja prevăzute în cadrul Acordului de Mediu. Măsurile vin să adreseze impacturi identificate punctual pentru anumiţi parametrii ai „Obiectivelor Specifice de Conservare”.

Cod măsura

Măsura

M1

Activităţile de construcţie şi operare a SEAU (Stația de Epurare/Evacuare Ape Uzate) Căzăneşti se vor desfăsura exclusiv pe suprafaţa de 0,251 ha din nordul amplasamentului. Restul suprafeţei amplasamentului (1,335 ha) va rămâne nemanajată pentru a putea face pe viitor obiectul unor eventuale activităţi de reconstrucţie ecologică sau de implementare a unor soluţii verzi în concordanţă şi cu măsurile de management adoptate de administratorul sitului Natura 2000.

M2

Cu excepţia conductei şi a punctului de deversare al SEAU Căzăneşti în râul Ialomiţa, titularul proiectului nu va executa alte intervenţii temporare sau definitive, atât în perioada de construcţie cât şi în perioada de operare în zona cuprinsă între amplasamentul SEAU şi râul Ialomiţa. Această zonă cu lăţimea de 30 m conţine caracteristicile necesare pentru continuarea procesului de reinstalare naturalâ a habitatului 92A0.

M3

În perioada construcţiei precum şi în primii 3 ani de operare se va implementa un program de control al speciilor invazive, care trebuie să includă activităţi de identificare a prezenţei speciilor vegetale alohtone invazive ce se dezvoltă în imediata apropiere a SEAU Căzăneşti (inclusiv traseul conductelor de alimentare cu apă şi canalizare de pe Calea Bucureşti şi str. Speranţei) şi activităţi de eliminare a acestora prin mijloace ce nu prezintă riscuri de contaminare a apei şi solului sau de afectare a vegetaţiei naturale existente.

M4

Realizarea lucrărilor de construcţie a conductei de evacuare şi punctului de evacuare ale SEAU Căzăneşti se vor realiza pe timpul zilei, astfel încât să fie afectată la minim activitatea mamiferelor Lutra lutra şi Castor fiber.

M5

Un Plan de Management de Mediu (PMM) va fi elaborat atât pentru perioada lucrărilor de construcţie, cât şi pentru perioada de operare a SEAU Căzăneşti. PMM va detalia toate măsurile necesare pentru evitarea pătrunderii în apele Râului Ialomiţa a oricărui poluant în perioada lucrărilor de construcţie (inclusiv a apelor de şiroire), precum şi pentru asigurarea implementării eficiente a celorlalte măsuri de mediu.

M6

În perioada de operare, este necesară monitorizarea temperaturii apei râului Ialomiţa, astfel încât temperatura măsurată în aval de punctul de evacuare al SEAU Căzăneşti (la marginea zonei de amestec) nu trebuie să depășească temperatura apei neafectate (din amonte) cu mai mult de 1,5 °C, în acord cu prevederile Directivei 2006/44/CE

M7

Nămolurile de la staţiile de epurare nu se vor aplica pe suprafaţa siturilor Natura 2000. De asemenea nu se vor aplica pe terenurile agricole din afara limitelor siturilor Natura 2000 aflate la o distanţă mai mică de 100 m faţă de râul Ialomiţa şi faţă de orice curs de apă ce are legătură cu Râul Ialomiţa. Pentru utilizarea în agricultură vor fi respectate prevederile Ordinului 344/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecţia mediului şi în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură, ale ghidurilor elaborate de ICPA cu privire la îngrăşămintele organice precum şi alte norme tehnice aplicabile.

M8

Instalarea în perioada de construcţie a SEAU Căzăneşti a unor garduri cu ochiuri foarte mici, cu înălţimea de minim 60 cm şi îndoite spre experior la partea superioară care să prevină pătrunderea exemplarelor de Bombina bombina în zona de execuţie a lucrărilor.

M9

Gardul perimetral al SEAU Căzăneşti va fi dublat la partea inferioară cu un grad de plasă cu ochiuri foarte mici, cu înălţimea de minim 60 cm şi îndoit spre experior, care să prevină pătrunderea indivizilor de Bombina bombina în interiorul staţiei în perioada de operare.

M10

În perioda de construcţie este necesară deplasarea cu viteze reduse (<20 km/h) a vehiculelor în zona SEAU Căzăneşti şi în locaţiile de amplasare a conductelor din sudul localităţii Ţăndărei (zonele de învecinare cu păşuni) pentru evitarea coliziunii indivizilor de S. citellus cu traficul auto de şantier.

M11

Toate liniile electrice supraterane realizate în cadrul proiectului (dacă va fi cazul) vor fi prevăzute cu dotări pentru evitarea electrocutării păsărilor precum şi cu balizaje vizibile pentru reducerea riscului de coliziune.

M12

Chiar dacă SEAU Căzăneşti a fost proiectată astfel încât să asigure un nivel avansat de epurare a apelor uzate, având în vedere contextul spaţial al punctului de evacuare în care efectele descărcării de ape se pot cumula cu cele ale altor presiuni existente şi proiecte propuse, este necesară stabilirea unor limite ale concentraţiilor poluanţilor în efluent cu 10% mai mici decât prevederile NTPA001.

 

La nivelul companiei românești cu capital integral de stat RAJA S.A. Constanța, cel mai mare operator regional din domeniul apei potabile și apelor uzate din țara noastră (cu activitate în 8 județe, acoperind peste 40.000 kmp), se continuă derularea investițiilor din cadrul Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în Aria de Operare a RAJA S.A. Constanța, cu finanțare europeană prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020.

Acest program  reprezintă o nouă etapă pentru implementarea unor proiecte majore de modernizare și dezvoltare a sistemelor de apă și apă uzată din întrega arie de operare, preocuparea constantă fiind aceea de a asigura apă potabilă de calitate și servicii centralizate de canalizare durabile, fiabile, performante.

Proiectul  a fost elaborat în scopul conformării la Directivele Europene privind calitatea apei destinate consumului uman (98/83/CE) și epurarea apelor uzate (91/271/EEC), concomitent cu conformarea utilităților la cerințele europene de mediu și îndeplinirea angajamentelor asumate de România prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană.

Prin implementarea acestor investiţii gradul de conformare la prevederile directivelor europene va creşte de la 50,40% la 99,66% pentru sistemul de alimentare cu apă şi de la 64,06% la 87,27% pentru sistemul de apă uzată, totalul populației deservite în aria Proiectului fiind de 643.000 locuitori.

Acest amplu proiect regional vizează investiții pe raza a 91 de localități din 6 județe (Constanța, Ialomița, Ilfov, Călărași, Dâmbovița, Brașov), fiind structurat în cadrul a 50 contracte de lucrări și 4 contracte de servicii.

Dates of the carnival in Basel [2020]

Pornind de la “Master-Plan”-urile judeţelor, Studiul de Fezabilitate al Proiectului evidenţiază necesitatea şi soluţiile de extindere şi modernizare a infrastructurii reţelelor de apă şi apă uzată, principalii indicatori fiind următorii:

1. Sistemul de alimentare cu apă:

– Extindere şi reabilitare reţea de apă: aproximativ 726 km;

– Construcţie şi reabilitare staţii de tratare a apei: 48 de unităţi;

– Construcţie şi reabilitare staţii de pompare a apei: 46 de unităţi;

– Construcţie şi reabilitare surse de apă: 42 de unităţi;

– Construcţie şi reabilitare rezervoare: 45 de unităţi;

– Dispecerate locale SCADA (monitorizare și control automatizate) – apă: 14 locaţii, cu întreg sistemul necesar. 

2. Sistemul de canalizare:

– Extindere şi reabilitare reţea de canalizare: aproximativ 578 km;

– Construcţie şi reabilitare staţii de pompare apă uzată: 138 de unităţi;

– Construcţie şi reabilitare staţii de epurare apă uzată: 6 unităţi;

– Construcţie instalaţie de valorificare nămol: 1 unitate;

– Dispecerate locale SCADA (monitorizare și control automatizate) – canal: 17, cu întreg sistemul necesar.

Aplicația de finanțare (studiul de fezabilitate, analiza cost-beneficiu, devizul general, documentațiile tehnice) a fost realizată pe parcursul a 3 ani, sub directa coordonare a diviziei de consultanță JASPERS, activitățile fiind demarate în a doua jumătate a anului 2014.

În urma procesului de evaluare tehnică, financiară și instituțională, Ministerul Fondurilor Europene a aprobat în integralitatea sa Aplicația de Finanțare, drept pentru care, la data de 31.08.2018, a fost semnat Contractul de Finanțare.

Proiect de peste 593 milioane euro, din care RAJA contribuie cu 33 milioane

Proiectul are o valoare totală de 593.152.188 euro.

Finanțarea proiectului este suportată de către: Comisia Europeană – 440.179.992,19 euro; bugetul de stat – 67.321.645,86 euro; RAJA SA Constanța – 33.054.818 euro; bugetele locale – 10.357.176,29 euro.

Așadar, contribuția operatorului regional RAJA SA la realizarea acestor investiții este de 33.054.818 euro (138.902.230,70 lei).

Stadiul implementării celor 54 de contracte se prezintă astfel:

– 25 de contracte (21 de lucrări şi 4 de servicii), cu o valoare totală de 773.974.374,65 lei, atribuite până la 1 iulie a.c.;

– 1 contract în valoare de 54.093.400,41 lei s-a semnat la începutul lunii iulie a.c.;

– 8 documentații de atribuire au fost publicate pe platforma SICAP, având o valoare totală estimată de 492.552.666,76 lei;

– 20 de documentații de atribuire urmează a fi publicate pe platforma SICAP pȃnă la sfârşitul anului 2020, având o valoare totală estimată de 1.065.612.470,69 lei.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here