Memoriul de prezentare a proiectului cu cofinanțare europeană “Reabilitarea și modernizarea stației de epurare din municipiul Onești”, pe care-l realizează RAJA Constanța

2
185

La nivelul companiei românești cu capital integral de stat RAJA S.A. Constanța, cel mai mare operator regional din domeniul apei potabile și apelor uzate din țara noastră (cu activitate în 8 județe, acoperind peste 40.000 kmp), se continuă derularea investițiilor din cadrul Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în Aria de Operare a RAJA S.A. Constanța, cu finanțare europeană prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020.

Acest program  reprezintă o nouă etapă pentru implementarea unor proiecte majore de modernizare și dezvoltare a sistemelor de apă și apă uzată din întrega arie de operare, preocuparea constantă fiind aceea de a asigura apă potabilă de calitate și servicii centralizate de canalizare durabile, fiabile, performante.

Proiectul  a fost elaborat în scopul conformării la Directivele Europene privind calitatea apei destinate consumului uman (98/83/CE) și epurarea apelor uzate (91/271/EEC), concomitent cu conformarea utilităților la cerințele europene de mediu și îndeplinirea angajamentelor asumate de România prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană.

Prin implementarea acestor investiţii gradul de conformare la prevederile directivelor europene va creşte de la 50,40% la 99,66% pentru sistemul de alimentare cu apă şi de la 64,06% la 87,27% pentru sistemul de apă uzată, totalul populației deservite în aria Proiectului fiind de 643.000 locuitori.

Acest amplu proiect regional vizează investiții pe raza a 91 de localități din 6 județe (Constanța, Ialomița, Ilfov, Călărași, Dâmbovița, Brașov), fiind structurat în cadrul a 50 contracte de lucrări și 4 contracte de servicii.

Pornind de la “Master-Plan”-urile judeţelor, Studiul de Fezabilitate al Proiectului evidenţiază necesitatea şi soluţiile de extindere şi modernizare a infrastructurii reţelelor de apă şi apă uzată, principalii indicatori fiind următorii:

1. Sistemul de alimentare cu apă:

– Extindere şi reabilitare reţea de apă: aproximativ 726 km;

– Construcţie şi reabilitare staţii de tratare a apei: 48 de unităţi;

– Construcţie şi reabilitare staţii de pompare a apei: 46 de unităţi;

– Construcţie şi reabilitare surse de apă: 42 de unităţi;

– Construcţie şi reabilitare rezervoare: 45 de unităţi;

– Dispecerate locale SCADA (monitorizare și control automatizate) – apă: 14 locaţii, cu întreg sistemul necesar. 

2. Sistemul de canalizare:

– Extindere şi reabilitare reţea de canalizare: aproximativ 578 km;

– Construcţie şi reabilitare staţii de pompare apă uzată: 138 de unităţi;

– Construcţie şi reabilitare staţii de epurare apă uzată: 6 unităţi;

– Construcţie instalaţie de valorificare nămol: 1 unitate;

– Dispecerate locale SCADA (monitorizare și control automatizate) – canal: 17, cu întreg sistemul necesar.

Aplicația de finanțare (studiul de fezabilitate, analiza cost-beneficiu, devizul general, documentațiile tehnice) a fost realizată pe parcursul a 3 ani, sub directa coordonare a diviziei de consultanță JASPERS, activitățile fiind demarate în a doua jumătate a anului 2014.

În urma procesului de evaluare tehnică, financiară și instituțională, Ministerul Fondurilor Europene a aprobat în integralitatea sa Aplicația de Finanțare, drept pentru care, la data de 31.08.2018, a fost semnat Contractul de Finanțare.

Proiectul are o valoare totală de 593.152.188 euro.

Finanțarea proiectului este suportată de către: Comisia Europeană – 440.179.992,19 euro; bugetul de stat – 67.321.645,86 euro; RAJA SA Constanța – 33.054.818 euro; bugetele locale – 10.357.176,29 euro.

Așadar, contribuția operatorului regional RAJA SA la realizarea acestor investiții este de 33.054.818 euro (138.902.230,70 lei).

A fost demarată realizarea proiectului Reabilitarea și modernizarea stației de epurare din municipiul Onești”

Stația de Epurare Mamaia-Sud a găzduit, în 26 iunie 2020, semnarea unui nou contract de lucrări finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM)Reabilitarea și modernizarea stației de epurare din municipiul Onești”componentă a Proiectului Dezvoltarea Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în Municipiul Onești în perioada 2014-2020.

Actuala Stație de Epurare din municipiul Onești a fost construită în perioada 1948-1953 și modernizată în anul 1976. Aceasta a fost proiectată să trateze și să elimine apa menajeră uzată și apa industrială de pe platforma petrochimică Borzești, fiind o stație cu tehnologie învechită, care necesită ample lucrări de reabilitare și retehnologizare.

Prin Contractul de lucrări “Reabilitarea și modernizarea stației de epurare din municipiul Onești”, în valoare de 80.128.971 de lei, RAJA S.A. va construi o stație de epurare cu o capacitate de 41.500 de locuitori echivalenți, conform ultimelor tehnologii în materie, beneficiind inclusiv de treaptă de tratare terțiară cu dezinfectare UV a efluentului.

Obiectivul general al contractului este asigurarea implementării corespunzătoare a Proiectului Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în Municipiul Onești în perioada 2014-2020, contribuind la îmbunătățirea infrastructurii în sectorul de apă și canalizare din Municipiul Onești, în vederea îndeplinirii obligațiilor de conformitate stabilite prin Tratatul de Aderare și mai ales cu Directiva 91/271/CE, transpusă în legislația națională prin Hotarârea 352/2005, referitoare la tratarea apei uzate urbane.

Astfel, prin realizarea acestei investiții, se vor respecta toți indicatorii de mediu impuși de legislația europeană și națională, contribuind semnificativ la îmbunătățirea și protecția mediului și a sănătății populației aflate în aria Proiectului

În cadrul contractului vor fi realizate următoarele investiții:  

– CĂMIN DEVERSOR INTRARE – are rolul limitării unui debit de apă uzată admis în stația de epurare pe timp ploios de 385 l/s. Prin manevrarea corespunzătoare (închidere) a stavilei cu acționare electrică, montate la ieșirea către grătarele rare din noua stație de epurare, va permite intrarea unui debit total de 500 l/s spre bazinul de retenție;

– BAZIN DE RETENȚIE – amplasat după caminul deversor, are rolul de înmagazinare pe timp de ploaie a amestecului de apă uzată și apă de ploaie, în vederea epurării ulterioare a acesteia;

– STAȚIE DE PRELUARE VIDANJE – este reprezentată de o cameră de recepție a materiilor vidanjabile, pentru a realiza epurarea reziduurilor provenite din tancuri septice;

– HALĂ DE PRETRATARE MECANICĂ – include grătare rare, stație de pompare apă uzată, instalație compactă de pretratare și stație automată de prelevare probe;

– DECANTOARE PRIMARE – cuve din beton armat echipate cu instalații pentru reținerea eficientă a nămolului primar;

– CAMERĂ DE AMESTEC ȘI DISTRIBUȚIE PENTRU REACTOARELE BIOLOGICE – echipament tehnologic care realizează amestecul omogen între apa uzată epurată mecanic, nămolul de recirculare și reactivul pentru precipitarea chimică a fosforului;

– REACTOARE BIOLOGICE – instalații folosite pentru defosforizare biologică și denitrificare;

– STAȚIE DEZINFECTARE CU UV – la finalul procesului mecano-biologic de tratare a apei uzate, aceasta este condusă către stația de dezinfectare cu ultraviolete, care va avea o eficiență 95-99% asupra apei epurate, înainte de evacuarea în emisar;

– CĂMINE DE MĂSURARE DEBIT – pentru un control exact al cantității apei intrate în stație și tratate, noul obiectiv va fi prevăzut cu mai multe aparate de măsurare debit, în diverse etape ale procesului de epurare;

– STAȚIE DE POMPARE SPUMĂ ȘI GRĂSIMI – are rolul colectării și pompării către rezervorul de fermentare anaerobă a grăsimilor reținute în separatorul de grăsimi și spumei din decantoarele primare/secundare;

– STAȚIE DE POMPARE NĂMOL PRIMAR – are rolul de a transporta nămolul primar către bazinul de stocare și omogenizare a acestuia cu nămolul activat în exces;

– HALĂ DE INGROȘARE ȘI DESHIDRATARE NĂMOL – obiectiv dotat cu instalații de îngroșare și deshidratare a nămolului și de preparare-dozare polielectrolit;

– REZERVOR DE FERMENTARE ANAEROBĂ A NĂMOLULUI –dimensionat pentru asigurarea condițiilor optime de stabilizare anaerobă a nămolului îngroșat;

– REZERVOR DE STOCARE BIOGAZ – prevăzut cu gazometru cu dublă membrană pentru înmagazinarea biogazului rezultat din procesul de fermentare anaerobă a nămolului;

– DEPOZIT DE NĂMOL DESHIDRATAT – platforme de depozitare betonate, pevăzute cu sistem de drenaj și acoperiș ușor, permițând stocarea nămolului deshidratat pentru cel puțin 120 de zile;

– ÎNCHIDERE DEPOZIT DE NĂMOL – la finalizarea lucrărilor de modernizare a stației se vor lua și măsurile de închidere a depozitului de nămol actual. Lucrările de ecologizare a zonei vor include următoarele: terasamente cuvetă pe suprafața nouă, dig perimetral, strat impermeabil de argilă, drenuri colectoare, strat din geotextile de drenare și protecție, conductă colectoare, strat din pământ vegetal, lucrări de înierbare, canal perimetral, puțuri de monitorizare, și dispunere martori de tasare etc..

De asemenea, în cadrul noii stații de epurare vor mai fi realizate conducta de descărcare și canalul de evacuare a efluentului, în râul Trotuș.

Tot pe parte de infrastructură, stația va avea refăcute toate drumurile, aleile, platformele, împrejmuirile și porțile și va fi prevăzută cu sistem SCADA în vederea operării automatizate.

Memoriul de prezentare a proiectului

1. INTRODUCERE

1.1. Date de recunoaștere a documentației

1. Denumire lucrare:       P.U.Z. – „Construire stație de captare, tratare, înmagazinare și pompare apă potabilă în municipiul Onești, județul Bacău”

2. Amplasament:            Extravilanul municipiului Onești, județul Bacău

3. Beneficiar:                  S.C. RAJA S.A. Constanța

4. Proiectant general:     S.C. LEF PROIECT S.R.L. Bacău

5. Fază de proiectare:     Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.)

6. Dată a elaborării:           Decembrie 2019

1.2. Obiectul P.U.Z.

          Solicitări ale temei-program

            Prezenta documentație a fost întocmită ca urmare a comenzii beneficiarului, conform cerinței certificatului de urbanism nr. 250 din  data 24.10.2019 eliberat de Primăria Onesti  și studiază un teritoriu situat de o parte și de alta a raului Trotuș, teritoriu în care se află și suprafața de 7055.00 mp ce a generat P.U.Z. 

      În concordanță cu tema de proiectare formulată de către beneficiar și respectând legislația în vigoare, prin prezenta documentație se stabilesc și reglementează condițiile de amplasare și conformare a unor construcții și amenajări necesare captării, tratării, înmagazinării și pompării necesarului de apă potabilă și funcțiuni complementare.

            Prin proiect se va asigura o sursă alternativă de apă, prin captarea apei brute din bazinul de acumulare aflat în spatele digului pragului de fund, amplasat transversal pe râul Trotuș. Tratarea apei se va realiza în Stația de Tratare Apă Potabilă (STAP) propusă prin proiect.

            Scopul prezentului P.U.Z. constă în modificarea reglementărilor urbanistice prevăzute în P.U.G. si R.L.U. în vigoare și a limitei intravilanului municipiului Onești, ca etapă premergătoare autorizării lucrărilor necesare realizării investiției propuse.

            Obiectivele P.U.Z. constau în: schimbarea funcțiunii si a categoriei de folosinta  a terenului din neproductiv în extravilan în curți construcții – zonă construcții tehnico-edilitare, realizarea accesului la amplasament, retragerea clădirilor față de aliniament și distanțele față de limitele parcelei, asigurarea echipării edilitare, stabilirea indicilor urbanistici .

1.3. Surse documentare

            La întocmirea studiului s-au avut în vedere:

–          P.U.G.-ul Municipiului Onești și Regulamentul Local de Urbanism;

–          ridicarea topografică a zonei studiate;

–          studiul geotehnic efectuat pe amplasament;

–          studiul de inundabilitate.

       Ca metodologie folosită, datele conținute în piesele scrise și desenate au fost structurate conform prescripțiilor și cadrului conținut aprobat prin Ordinul M.L.P.T.L. nr. 176/N/16.08.2000.

P.U.Z.-ul este elaborat în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare, specifice domeniului sau complementare acestuia. Dintre principalele acte normative cu implicații asupra dezvoltării urbanistice se menționează:

·         Legea privind Autorizarea Executării Construcțiilor (nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare);

·         Legea privind Circulația Juridică a Terenurilor (nr. 247/2005, cu modificările și completările ulterioare);

·         Ordonanța de Urgență privind Protecția Mediului (nr. 195/2005, cu modificările și completările ulterioare);

·          O.G. nr. 43/1997 privind Regimul Drumurilor;

·         Legea Apelor (nr.107/1996, cu modificările și completările ulterioare);

·         Legea  privind Proprietatea Publică și Regimul Juridic al Acesteia (nr. 213/1998, cu modificările și completările ulterioare);

·        HGR nr. 525/1996, modificat pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism;

·         Codul Civil;

·          Ordinul Ministerului Sanătății nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață al populației.

            Ca surse de informare s-au folosit datele culese din teren şi concluziile rezultate în urma discuțiilor cu organele locale de decizie.

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

2.1.    Evoluția  zonei

            Amplasamentul studiat se află în nordul municipiului Onești, având categoria de folosință „teren neproductiv, în extravilan”.

            Potențialul de dezvoltare al zonei la care facem referință este dat de poziționarea amplasamentului, în imediata vecinătate a râului Trotuș.  Drumul de exploatare din care se asigură accesul pe terenul studiat face legătura cu capătul sudic al str. Siliștei, din cartierul Slobozia. Existența infrastructurii edilitare de alimentare cu energie electrică în zona studiată reprezintă deasemenea un avantaj major.

2.2. Încadrarea în localitate

  Poziția zonei față de intravilanul localității

            Terenul studiat, în suprafață de 7055.00 mp, afectat de execuția lucrărilor propuse, este situat în extravilanul teritoriului administrativ al municipiului Onești și este:

–          atestat la domeniul public al mun. Onesti cf. HG nr. 1347/2001; cu modificările și completările ulterioare si a extrasului de C.F. pentru informare  nr. 67393/03.10.2019.

–          dat în administrarea S.C. RAJA S.A. Constanța, prin HCL nr. 19/2019 ce completează „Lista inventar a componentelor sistemului de apă și canalizare aparținând domeniului public al municipiului Onești”, din HCL nr. 39/1999.

            Vecinătățile proprietății sunt următoarele:

            – N        –  drum de exploatare cu nr. Cad. 63951

            – V          dig de protectie

            – S          raul Trotus

            – E        –  teren cu nr. Cad. 67394         

2.3. Elemente ale cadrului natural

Caracteristici geotehnice

            Municipiul Onești face parte din unitatea dealurilor subcarpatice, fiind așezat la confluența râurilor Tazlău și Trotuș, cu afluenții Oituz și Cașin.  Pe partea dreaptă și stângă a râurilor Trotuș și Tazlău sunt dezvoltate terase, neexistând pericol de inundații, singurele zone cu risc de inundații fiind reprezentate de lunca inundabilă adiacentă albiilor majore ale râurilor.

Din punct de vedere geotehnic, amplasamentul se înscrie în zona cu condiții de fundare foarte bune, favorabil fundării directe.

            Presiunea convențională pe stratul de fundare recomandat este Pconv = 200kPa pentru pământuri situate deasupra pânzei freatice și Pconv=150kPa pentru pământuri situate sub nivelul pânzei freatice.

Adâncimea de îngheț

            Adâncimea medie de îngheţ este conform STAS 6054/89= 0,80 de la cota terenului.

Condiții seismice

            Normativul P 100-1/2014 încadrează locația amplasamentului corectat la zona seismică: “D” având ag= 0,30si perioada de colt Tc = 0.70(sec).

 Rețeaua hidrografică

 Rețeaua hidrogarfică a Oneștiului este reprezentată de râurile Trotuș, Cașin, Oituz și Tazlău.  La nivelul amplasamentului pânza freatică se află la o adâncime de cca. 4,50 m față de CTN.

Clima

            Din punct de vedere climatic ampasamentul se încadrează într-o zona cu clima este temperat-continentală, temperaturile fiind cuprinse între -25 grade Celsius, pe timpul iernii, și +35 grade Celsius, pe timpul verii cu o temperatură medie anuală de 9,2°C, iar precipitațiile anuale au o valoare de 654 mm. Vânturile cele mai frecvente bat pe direcția vest și sud – vest. Vegetația este specifică zonei temperat-continentale: conifere, foioase, plante urcătoare.

      Riscuri naturale

      În zona la care ne referim nu există riscuri naturale , așa cum reiese din studiile efectuate anterior pentru amplasament.

            Accesul la amplasament se va realiza din drumul de exploatare cu nr. cad. 63951, cu lațimea de 4.00 metri.

            Drumul de exploatare din care se asigura accesul pe terenul studiat, face legatura cu capatul sudic al str. Silistei din cartierul Slobozia.

2.4. Ocuparea terenurilor

            Terenul studiat are categoria de folosinta de teren neproductiv in extravilan.

            Functiunile ce se regasesc in zona studiata sunt urmatoarele:

–         Zona teren agricol in extravilan

–         Zona de drumuri in extravilan

–         Zona ape

–         Zona unitati industriale si depozitare

2.5. Echipare edilitară

În zona studiată există posibilitatea racordării la rețeaua de energie electrică.

2.6. Probleme de mediu

            Pe amplasament nu există probleme speciale legate de protecţia mediului sau riscuri naturale. Conform studiului geotehnic realizat pentru amplasament rezultă că terenul, prin configurația sa nu favorizează apariția proceselor geomorfologice active sau de degradare. Amplasamentul studiat nu prezintă probleme de inundabilitate.

2.7. Opţiuni ale populaţiei

            În urma consultării autorităţilor locale şi a factorilor interesati cu privire la organizarea zonei, s-au stabilit principalele categorii de intervenții asupra zonei studiate.

            Prin proiect se va asigura o sursa alternativă de apa prin captarea apei brute din bazinul de acumulare aflat în spatele digului pragului de fund amplasat transversal pe râul Trotuș.

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare

       Anterior elaborării PUZ au fost întocmite următoarele studii:

–       ridicarea topografică a zonei;

–       studiul geotehnic;

–         P.U.G. Municipiul Bacău.

             Concluziile studiului geotehnic vor fi preluate de specialiști în vederea realizări proiectelor de structuri aferente obiectivelor propuse.

                  Studiile de fundamentare realizate anterior întocmirii prezentei documentații prevăd măsuri privind dezvoltarea și asigurarea unei surse alternative de apă pentru  sistemul de alimentare cu apă a municipiului Onești.

3.2. Prevederi ale P.U.G.

            În cadrul Planului Urbanistic General se stabilesc direcțiile de dezvoltare ale zonei în condițiile respectării dreptului de proprietate și al interesului public.

            Funcțiunea dominantă propusă prin  prezenta documentație, pentru amplasamentul studiat este de zona constructii tehnico-edilitare.

            Amplasarea  noilor obiective în parcela care a generat PUZ se va face  conform planșei de ”Reglementări urbanistice – zonificare” .

Funcțiunile complementare admise ale zonei:

–         construcții aferente lucrărilor edilitare;

–         spații verzi cu caracter de plantații de protecție;

–         accese pietonale, carosabile, parcaje pentru construcțiile aferente.

Utilizarea funcțională

Utilizări premise:

–         instituții care coordonează activitatea în domeniu;

–         construcții și amenajări aferente lucrărilor tehnico-edilitare.

Alte prevederi: P.O.T. Maxim 50%, C.U.T maxim 1, spații verzi în proporție de 20% din suprafața terenului.           

3.3. Valorificarea cadrului natural

            Organizarea spaţială a zonei este influenţată de caracteristicile reliefului.    Valorificarea cadrului natural și armonizarea acestuia cu propunerile de dezvoltare a zonei studiate modernizarea legăturilor carosabile directe și ușoare a zonei cu zonele limitrofe,  sunt factorii de bază ce au determinat compoziția de ansamblu.

3.4. Modernizarea circulaţiei

            Accesul la amplasament se va realiza din drumul de exploatare cu nr. cad. 63951, cu lațimea de 4.00 metri. În interiorul amplasamentului se vor realiza alei carosabile care vor permite accesul mijloacelor de intervenție (salvare și pompieri). Construirea obiectivelor propuse nu presupune modernizarea drumului de exploatare.

3.5. Zonificare funcţională – reglementări, bilanţ teritorial, indici urbanistici   

            Funcțiunea dominantă propusă prin  prezenta documentație, pentru amplasamentul studiat este zona constructii tehnico-edilitare.

            Prin proiect se va asigura o sursa alternativă de apa prin captarea apei brute din bazinul de acumulare aflat în spatele digului pragului de fund amplasat transversal pe râul Trotuș.

            Construcțiile propuse se vor amplasa conf. planșei U2 – Reglementari urbanistice.

            Pentru determinarera modului de utilizare a terenului se stabilesc valorile privind procentul de ocupare a terenului (POT) ce exprimă raportul dintre suprafaţa ocupată la sol de clădiri și suprafaţa terenului considerat și, coeficientul de utilizare a terenului (CUT) ce exprimă raportul dintre suprafaţa desfăşurată a clădirilor şi suprafaţa terenului considerat.

          P.O.T.max. admis = 50%

          C.U.T.max. admis1

          Regim de înălțime max. admis = P+1

Bilanț teritorial proprietate studiată  – 7055.00 mp

3.6. Echiparea edilitară

            Energia electrică

            Se va amplasa un generator de urgență cu comutare automată (AAR) dimensionat pentru susținerea consumatorilor vitali și a pompelor de incendiu.

            Se va asigura conectarea prin cablu de fibră optică la rețelele a doi distribuitori locali de internet independenți, la viteze minim garantate de upload/download de 100 Mbps prin rețea securizată privată.

            Apele uzate

            Apa uzată menajeră rezultată de la toalete va fi colectată într-un rezervor etanș vidanjabil periodic. Apa uzată de la lavoare și dușuri va fi colectată separat și va fi evacuată împreună cu apa tehnologică. Prepararea apei calde menajere se va face cu instalații de preparare locală, instantanee, la punctul de consum.

            Încălzirea spațiilor tehnologice, a camerei de comandă, a laboratorului și a atelierului se va realiza cu ventilo-convectoare electrice. Răcirea spațiilor cu personal permanent se va realiza cu instalații locale de aer condiționat de tip split cu unitățile exterioare montate pe acoperiș/aticul interior astfel încât să nu fie vizibile din exterior (nu pe fațadă) și evacuarea condensului unității exterioare la burlan și a unității interioare la rețeaua interioară de colectare condens.

            Instalațiile vor fi monitorizate și controlate printr-un sistem local SCADA amplasat în camera de comandă, cu transmitere și comandă la dispeceratul local și la cel general.

            Evacuarea apei uzate tehnologice care conține exact aceleași componente ca cele preluate din apa brută se va realiza în aval de pragul transversal într-o nouă gură de descărcare de suprafață.

Gestionarea deșeurilor

 Deșeurile rezultate în urma activităților ce se vor desfășura în clădirile  ce urmează să se realizeze, se vor depozita în containere separate pe tip de deșeu, pe amplasament, într-o zonă special amenajată și vor fi preluate, în baza unui contract cu o firmă de salubritate și transportate la groapa de gunoi.

3.7. Protecția mediului

Protecția calității apelor

Investiția ce urmează a se realiza nu prezintă pericol de poluare a apelor. Pentru protecția apelor se interzice deversarea de către constructori, în apele de suprafață a substanțelor periculoase (combustibili, uleiuri, vopsele etc.).

Protecția solului și subsolului

Lucrările de construcție și organizare de șantier se vor executa cu afectarea unei suprafețe minime de teren.

Se interzice deversarea pe sol a substanțelor periculoase (combustibili, uleiuri, vopsele etc.).

Constructorul va deține și utiliza rezervoare/recipienți etanși pentru depozitarea temporară a materialelor și substanțelor periculoase.

Protecția asezărilor umane și a altor obiective de interes public

În timpul execuției lucrărilor, constructorul va soluționa reclamațiile și sesizările apărute din propria vină și datorită nerespectării legislației și reglementărilor de mediu mai sus amintite.

Constructorul va avea în vedere ca execuția lucrărilor să nu creeze blocaje ale căilor de acces particulare sau ale căilor rutiere învecinate amplasamentului lucrării.

La terminarea lucrărilor, suprafețele de teren ocupate temporar vor fi redate prin refacerea acestora, în circuitul funcțional inițial. Constructorul are obligația de a preda amplasamentul către beneficiar, liber de reclamații sau sesizări.

Gospodărirea deșeurilor

Constructorul va asigura:

– colectarea selectivă a deșeurilor rezultate în urma lucrărilor de construcții;

– depozitarea temporară corespunzatoare a fiecărui tip de deșeu rezultat (depozitare în recipienti etanși, cutii metalice/PVC, butoaie metalice/PVC etc.);

– efectuarea transportului deșeurilor în condiții de siguranță la agenții economici specializati în valorificarea deșeurilor.

Este interzisă arderea/neutralizarea și abandonarea deșeurilor în instalații, respectiv locuri neautorizate acestui scop.

Protecția calității aerului

Utilajele și mijloacele de transport folosite la executarea lucrărilor trebuie să corespundă din punct de vedere tehnic, pentru a evita poluarea mediului cu noxe rezultate din combustie.

Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor

Mașinile și utilajele folosite la executarea lucrărilor trebuie să corespundă cerințelor tehnice de nivel acustic.

Situațiile speciale, incidentele tehnice și accidentele de mediu care pot determina impact semnificativ asupra mediului înconjurător, periclitând calitatea acestuia, vor fi comunicate, în timp util beneficiarului.

Măsuri de diminuare/eliminare a impactului

       În scopul reducerii/eliminarii riscurilor de poluare a apei, se impun următoarele măsuri:

               – Realizarea unui program de supraveghere a surselor de poluare a apelor de suprafaţă identificate în zonele aferente captărilor de apă;

   – Delimitarea zonei de protecție sanitară cu regim sever în jurul prizei de apă și inspecții periodice pentru verificarea respectării reglementărilor privind managementul apelor în ceea ce priveşte prevenirea poluării resurselor de apă,      

   – Orice intervenție (construcție, consolidare, etc.) din vecinătatea captării se va efectua cu respectarea legislației specifice referitoare la caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară cu regim sever,

   – Orice intervenţie (construcţie, consolidare, etc.) din vecinătatea captărilor de apă, a rezervoarelor de înmagazinare, se va efectua cu respectarea legislaţiei specifice referitoare la caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară cu regim sever şi a celei de protecţie hidrogeologică

3.8. Obiective de utilitate publică

            Tipul de proprietate al terenurilor

În ceea ce priveşte tipul de proprietate a terenurilor, în zona studiată,  există următoarele tipuri de proprietate:

–                    terenuri în proprietate publică de interes  național

–                    terenuri proprietate publică de interes local

–                    terenuri în proprietate privată a persoanelor fizice și juridice.

3.9. Planul de acțiune pentru implementarea investițiilor propuse

            Pentru realizarea obiectivelor propuse prin prezentul P.U.Z. se propune următoarea eșalonare în timp a lucrărilor:

 1. După aprobarea în Consiliul Local al Municipiului Onești a prezentei documentații se va întocmi proiectul pentru autorizarea lucrărilor de construire.
 2. După obținerea Autorizației de construire se va proceda la realizarea organizării de șantier ce presupune: împrejmuirea amplasamentului, organizarea pe propietate a spațiilor funcționale necesare organizării de șantier – birouri, vestiare, grupuri sanitare, depozite de materiale. La nivelul amplasamentului se vor stabili locurile pentru platforma de depozitare a materialelor precum și locurile pentru  parcarea și gararea utilajelor. Timpul estimat pentru această etapă va fi de două săptămâni.
 3. A treia etapă este construirea propriu-zisă a  obiectivelor  propuse , operațiune estimată a dura  maxim 2 ani.
 4. După terminarea construcțiilor se vor realiza branșamentele la utilități, etapă estimată a dura o lună de zile.
 5. Etapa a cincea va consta în realizarea accesului pe amplasament și a aleilor carosabile și pietonale, etapă ce va dura o lună de zile.
 6. După realizarea  accesului, se vor realiza parcările , timp de două săptămâni.
 7. La terminarea amenajării parcărilor se va proceda la realizarea spațiilor verzi de la nivelul solului. Această operațiune va dura 2 săptămâni..
 8. Ultima etapă a proiectului va fi recepția lucrărilor realizate.

4. CONCLUZII

Studiul a avut drept scop sistematizarea zonei pentru asigura o sursa alternativă de apa prin captarea apei brute din bazinul de acumulare aflat în spatele digului pragului de fund amplasat transversal pe râul Trotuș.

            Principalele categorii de intervenții care sunt în același timp și prioritare sunt: schimbarea funcțiunii si a categoriei de folosinta  a terenului din neproductiv in extravilan în curti constructii – zonă constructii tehnico-edilitare, realizarea accesului la amplasament, retragerea cladirilor fata de aliniament si distantele fata de limitele parcelei, asigurarea echipării edilitare, stabilirea indicilor urbanistici .

       Pentru ca acest studiu sa devină un instrument de lucru în vederea urmăririi aplicării prescripțiilor și recomandărilor detaliate, documentația este însoțită de  regulament. Prevederile PUZ -ului  devin aplicabile și operaționale numai după avizarea și aprobarea sa conform legislației în vigoare.

(Întocmit de arhitect Cristian Lefter)

2 COMENTARII

 1. Acum cativa ani era o firma din Teleorman care facea modernizarea la aproape toate statiile de epurare a apelor uzate din aceasta zona . Stiti cumva a cui este , sunt si eu curios …?.

  • Păiii…, întrebarea este, desigur,… retorică!

   Dacă-i vorba despre… Teleorman, a cui putea să fie?!!!

   Oricum, RAJA Constanța NU a avut contracte/lucrări în Teleorman!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here