Cu finanțare europeană prin POIM, RAJA S.A. Constanța execută investiții în sistemele de apă și canalizare din județul Brașov

0
178

Denumirea proiectului este: “PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN ARIA DE OPERARE A S.C. RAJA S.A. CONSTANȚA, ÎN PERIOADA 2014-2020”.

În cadrul acestui memoriu sunt prezentate investitiile propuse spre finanțare în județul Brașov, orașul Predeal:

1. Surse de apă Valea Azugii, Valea Lambei: stații de tratare și clorinare Valea Azugii, Valea Lambei; reabilitare rezervoare Predeal; stație de pompare Predeal; aducțiuni de apă Predeal, conform CU nr. 164/05.11.2015 emis de Primaria Predeal;

2. Rețele de alimentare cu apă Predeal, Timișul de Sus, Timișul de Jos – Dâmbul Morii; rețele de canalizare Predeal, conform CU nr. 165/05.11.2015 emis de Primăria Predeal.

Prezenta documentație s-a elaborat pentru faza de Studiu de fezabilitate, parte componentă a Aplicației de finanțare. Detaliile tehnice privind realizarea lucrărilor de captare și tratare apă potabilă vor fi definitivate de către constructorul care va realiza proiectul tehnic aferent Contractului de tip proiectare-execuție, ce se va atribui ulterior aprobarii Studiului de fezabilitate. 

Descrierea proiectului (în rezumat)

 “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. Raja S.A. Constanța, în perioada 2014-2020” cuprinde mai multe investiții din aria de operare a S.C. Raja S.A. Constanța (rețele de alimentare cu apă, canalizare, stații de pompare, stații de tratare, stații de epurare etc) în judetele Constanța, Ialomița, Dâmbovița, Călărași și Brașov.

În cadrul acestui Memoriu de prezentare se prezintă strict investițiile din județul Brașov.

Restul investițiilor vor face obiectul altor memorii de prezentare și, implicit, al altor proceduri de evaluare a impactului asupra mediului.

Sistemul de alimentare cu apă Predeal

Pentru sistemul de alimentare cu apă din Predeal au fost propuse următoarele investiții, care fac obiectul prezentei documentații: reabilitare sursă de apă Valea Azugii, Q = 15 l/s; stație nouă de tratare, pe amplasamentul celei existente la Valea Azugii, Q = 15 l/s; reabilitare conductă de aducțiune de la sursa Glăjarie la complexul de înmagazinare Joița, cu conducta din PEID, Dn 500 mm, PN 10, L = 4,7 km; reabilitare conductă de transport apă de la rezervorul Susai (V = 1000 mc) la rezervorul Cioplea (V = 100 mc), din PEID, PN10, Dn 250 mm, L = 1,45 km; reabilitare rezervor Susai (V = 1000 mc) – construcții și instalații hidromecanice; reabilitare rezervor Cioplea (V = 100 mc) – constructii și instalații hidromecanice; reabilitare rezervor Nedioglu (V = 100 mc) – construcții și instalații hidromecanice; reabilitare rezervor Joița (V = 750 mc) – construcții și instalații hidromecanice; reabilitare rezervor Joița (V = 100 mc) – construcții ți instalații hidromecanice; reabilitare rezervor Joița (V = 4000 mc) – reabilitare cameră de vane; reabilitare rezervor Gheizer (V = 100 mc) – instalații hidromecanice aferente conductei de prealin – controlul eliminarii pierderilor de apă și reabilitare cameră de vane; reabilitare rezervor Mihai Viteazu (V = 700 mc) – instalații hidromecanice aferente conductei de prealin – controlul eliminării pierderilor de apă și reabilitare cameră de vane; stații noi de clorare – 1 buc., pentru dezinfectarea apei furnizate consumatorilor de la Pârîul Rece, direct din conducta de aducțiune apă brută de la Glăjarie către complexul de înmagazinare Joița; reabilitare stație de pompare SP Joița (inclusiv instalațiile hidraulice din incinta stației de pompare) – (3+1) pompe cu Q = 40l/s, H = 90 mCA; stație nouă de pompare apă potabilă SP1, pentru alimentarea cu apă a zonei Pârîul Rece – 1 buc., Q = 10 l/s, H=35 mCA; reabilitare rețea de distribuție apă potabilă, cu conducte din PEID PE100 RC PN10, cu diametre cuprinse între 110 si 200 mm, în lungime totală de 12 598 m, inclusiv branșamentele aferente; extindere rețea de distribuție apă potabilă, cu conducte din PEID PE100 RC PN10, cu diametre 110 si 200 mm, în lungime totală de 5 219 m (inclusiv zona Dâmbul Morii), inclusiv branșamente la consumatori; sistem SCADA.

Sistemul de alimentare cu apă Timișul de Jos – Dâmbul Morii

Pentru sistemul de alimentare cu apă Timișul de Jos – Dâmbul Morii se propun următoarele investiții: prevederea unei stații de tratare pentru captarea existentă Valea Lambei; extindere rețea de distribuție apă potabilă, cu conducte din PEID PE100 RC PN10, cu diametre 110 mm, în lungime totală de 1101 m, inclusiv branșamente la consumatori.

Sistemul de canalizare menajeră al aglomerării Predeal

Pentru sistemul de canalizare menajeră al aglomerării Predeal se prevăd următoarele investiții: reabilitare rețea de canalizare menajeră, cu conducte PVC, SN8, cu diametre cuprinse între 200 si 500 mm, în lungime totală de 5 666 m, inclusiv racordurile aferente; reabilitare colector principal din beton, Dn 600 mm, prin cămășuire la interior cu polietilenă, L = 1725 m; extindere rețea de canalizare menajeră, cu conducte PVC, SN8, Dn 250 mm, în lungime totală de 14 130 m, inclusiv racordurile aferente; stații noi de pompare a apelor uzate manejere – 12 buc; conducte de refulare aferente stațiilor de pompare ape uzate menajere, din PEID, PN10, Dn 90 mm, în lungime totală de 4702 m; sistem SCADA.”

Justificarea necesității proiectului

„Proiectul este propus spre finanțare în cadrul Programului Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020, Axa prioritara 3 – Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, OS 3.2 – Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apa potabilă a populației. Investitiile propuse prin POIM 2014-2020 sunt reprezentante de lucrări ce nu au fost promovate sau finanțate în cadrul POS Mediu (2007 – 2013) și au ca scop conformarea cu directivele europene în domeniul alimentării cu apă și apei uzate și asigurarea condițiilor menționate în Tratatul de aderare al României la Uniunea Europeană.

Programul Operațional Infrastructură Mare 2014‐2020 reprezintă un document strategic de programare, care acoperă domeniile transport, mediu și energie regenerabilă, obiectivul acestuia fiind de a contribui la Strategia Uniunii Europene pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, luînd în considerare obiectivele și prioritățile specifice tematice selectate în funcție de nevoile naționale, regionale și locale. Programul Operațional Infrastructură Mare 2014‐2020, care a făcut obiectul negocierii cu Comisia Europeană (CE), va fi implementat în conformitate cu prevederile cadrului strategic comun 2014‐2020 și ale regulamentelor fondurilor europene aferente.

Proiectul reprezintă o etapă importantă în cadrul extinderii infrastructurii de alimentare cu apă și canalizare din județul Brașov, continuînd procesul investițional derulat prin programul POS Mediu (2007-2013), de creare, continuare și îmbunătățire a sistemelor regionale în sectorul apei și apei uzate.”

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here